REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.EKCONCEPT.PL

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Warunki zawierania umów sprzedaży
6. Sposoby płatności
7. Koszt, termin i sposoby dostawy
8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
9. Tryb postępowania reklamacyjnego
10. Prawo odstąpienia od umowy
11. Wyłączenie w zakresie prawa odstąpienia od umowy
12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
13. Dane osobowe
14. Postanowienia końcowe

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ekconcept.pl prowadzony jest przez 

Ewę Korwin-Winogrodzką, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Lumos Ewa Korwin-Winogrodzka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 

ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk, NIP: 5832975039, REGON: 366806550, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@ekconcept.pl, tel. 516 919 571.

 1. Sklep www.ekconcept.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa przede wszystkim rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.ekconcept.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca korzystający z Usług Elektronicznych Sklepu www.ekconcept.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Sklep www.ekconcept.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 6. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

2. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.ekconcept.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.ekconcept.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy (w Sklepie), w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Konto użytkownika pozwala Klientowi m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych w Koncie.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ekconcept.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Ewa Korwin-Winogrodzka, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Lumos Ewa Korwin-Winogrodzka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk, NIP: 5832975039, REGON: 366806550, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@ekconcept.pl, tel. 516 919 571.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu lub w związku ze Sklepem na korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • prowadzenie Konta w Sklepie,
 • korzystanie z Newslettera.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • Urządzenie z dostępem do Internetu,
 • aktywne konto e-mail,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w treści Zamówienia.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 4. Zamówienia można składać:
 • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.ekconcept.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ekconcept.pl,

telefonicznie pod numerem: +48 516 919 571.

 1. Realizacja przyjętych Zamówień następuje w Dni robocze w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do Zamówienia i niezwłocznie wyśle Klientowi potwierdzenie jego przyjęcia, zawierające: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, niniejszy Regulamin.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o rozpoczęciu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie Umowy sprzedaży, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. 

 

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność w momencie dostarczenia towaru do Klienta, tj.za tzw. pobraniem,
 • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24 - w tym płatność kartami kredytowymi Visa oraz Mastercard, PayPal).
 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

ING BSK 32 1050 1764 1000 0091 1707 2935. W tytule przelewu najlepiej podać numer zamówienia.

 1. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie bezpiecznej płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

  7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od kwoty zamówienia, wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich (DPD lub DHL).
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 • Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 28 Dni Roboczych.
 • W szczególnych przypadkach (np. tymczasowa niedostępność produktu u producenta) czas ten może ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie powiadomiony - wówczas klient może odstąpić od dalszej realizacji zamówienia.
 • W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że zamówiony towar jest niedostępny u producenta - wówczas klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Klient może wówczas zamienić zamówiony towar na inny bądź zrezygnować z realizacji zamówienia, a ewentualna zapłata za towar zostanie niezwłocznie zwrócona.
 • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze).

 

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ekconcept.pl
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ekconcept.pl lub pisemnie na adres: ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk.
 • Sprzedawca zaleca aby w wyżej określonej wiadomości e-mail podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk.
 • W przypadku wystąpienia wady towaru Klient, z zastrzeżeniem kolejnego punktu w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

a)           złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)           przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c)           żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)           żądać usunięcia wady.

 • Klient nie będący Konsumentem korzystający z rękojmi nie może skorzystać z odstąpienia od umowy, o którym mowa w literze b w poprzednim punkcie.
 • Ponadto w  stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wyłącznie jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania mu rzeczy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji, za wyjątkiem reklamacji, w której Konsument odstąpił od umowy, w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem rozdziału 12 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres kontakt@ekconcept.pl).
 2. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Koszt zwrotu towaru pokrywa konsument.
 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

11. WYŁĄCZENIE W ZAKRESIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w rozdziale 11, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może dopuścić możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta niebędącego Konsumentem co wymaga indywidualnych ustaleń Stron.
 4. W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy (w tym za poniesione szkody), za wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu rękojmi z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie, mająca związek z Regulaminem jest wyłączona.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

13. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca będzie dążył do tego aby wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem były rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
 1. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w rozdziale 11 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
 • dostosowaniem Sklepu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za  pośrednictwem Sklepu;
 • poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
 • zmianą funkcjonalności usług;
 • zwiększeniem konkurencyjności Sklepu.
 1. Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 7, nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Klienta.
 3. W przypadku gdy Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Klient powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie, co będzie skutkować rozwiązaniem właściwej umowy o świadczenie usług, o których mowa w Regulaminie, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Poniżej znajduje się Formularz odstąpienia od umowy, z którego konsument może, ale nie musi skorzystać.

Pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy