Reklamacje i zwroty w sklepie EK Concept


Uwaga! Wszystkie poniższe zapisy dotyczą klientów będących Konsumentami.

Oferujemy Państwu prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania, a także możliwość reklamacji z tytułu rękojmi, zgodnie z polskim prawem. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zapisy związane z reklamacją oraz zwrotem towaru.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ekconcept.pl lub pisemnie na adres: ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk
 • Sprzedawca zaleca aby w wyżej określonej wiadomości e-mail podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk.
 • W przypadku wystąpienia wady towaru Klient, z zastrzeżeniem kolejnego punktu w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

a)           złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)           przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c)           żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)           żądać usunięcia wady.

 • Klient nie będący Konsumentem korzystający z rękojmi nie może skorzystać z odstąpienia od umowy, o którym mowa w literze b w poprzednim punkcie.
 • Ponadto w  stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wyłącznie jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania mu rzeczy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji, za wyjątkiem reklamacji, w której Konsument odstąpił od umowy, w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem rozdziału 12 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres kontakt@ekconcept.pl).
 4. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Żołnierska 6, 80-156 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Koszt zwrotu towaru pokrywa konsument.
 11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

3. WYŁĄCZENIE W ZAKRESIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w rozdziale 11, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Poniżej znajduje się Formularz odstąpienia od umowy, z którego konsument może, ale nie musi skorzystać.

Pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy